Bản đồ địa chính là gì?

131

Câu hỏi:
Bản đồ địa chính là gì?
Trả lời:

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.