Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

144

Câu hỏi:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?
Trả lời:

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính.