Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?

133

Câu hỏi:
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?
Trả lời:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.