Bảo lãnh chấm dứt trong những trường hợp nào?

311

Câu hỏi:
Bảo lãnh chấm dứt trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp sau đây:
1. Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt.
2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
4. Theo thỏa thuận của các bên.