Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp nào?

331

Câu hỏi:
Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 334 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây:
1. Nghĩa vụ thanh toán cho bên bán được thực hiện xong.
2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu.
3. Theo thỏa thuận của các bên.”