Bất động sản bao gồm những tài sản gì?

354

Câu hỏi:
Bất động sản bao gồm những tài sản gì?
Trả lời:

Điều 107 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“1. Bất động sản bao gồm:
a) Đất đai;
b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;
c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;
d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.”