Bên hoãn thực hiện nghĩa vụ có phải bồi thường không?

459

Câu hỏi:
Bên hoãn thực hiện nghĩa vụ có phải bồi thường thiệt hại cho bên có quyền không?
Trả lời:

Theo Điều 354 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015:
“Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền biết và đề nghị được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ.
Trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan không thể thông báo.”