Bên nhận cầm cố tài sản có những quyền gì?

271

Câu hỏi:
Bên nhận cầm cố tài sản có những quyền gì?
Trả lời:

Theo Điều 314 Bộ luật Dân sự 2015, bên nhận cầm cố có các quyền sau:
“1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.
2. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.
4. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.”