Bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất phải được thực hiện trong bao lâu?

168

Câu hỏi:
Việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra phải được thực hiện trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày hoàn trả đất?
Trả lời:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 72 Luật Đất đai năm 2013, tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.