Cá nhân được tặng cho quyền sử dụng đất ở thì có được sử dụng ổn định lâu dài không?

232

Câu hỏi:
Cá nhân được tặng cho quyền sử dụng đất ở (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì có được sử dụng ổn định lâu dài không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai năm 2013, đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là loại đất sử dụng ổn định lâu dài. Điều 128 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất như sau:
Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.
Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.
Vì vậy, khi cá nhân nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì cũng được sử dụng đất ổn định lâu dài.