Cá nhân làm người giám hộ cần phải có những điều kiện gì?

371

Câu hỏi:
Cá nhân làm người giám hộ cần phải có những điều kiện gì?
Trả lời:

Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:
1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.
2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.