Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm những biện pháp nào?

301

Câu hỏi:
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm những biện pháp nào?
Trả lời:

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:
1. Cầm cố tài sản.
2. Thế chấp tài sản.
3. Đặt cọc.
4. Ký cược.
5. Ký quỹ.
6. Bảo lưu quyền sở hữu.
7. Bảo lãnh.
8. Tín chấp.
9. Cầm giữ tài sản.