Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp?

321

Câu hỏi:
Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp?
Trả lời:

Quyền sở hữu công nghiệp gồm các đối tượng sau:
– Nhãn hiệu
– Kiểu dáng công nghiệp
– Sáng chế
– Chỉ dẫn địa lí
– Tên thương mại
– Bí mật kinh doanh
– Thiếu kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn