Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ gồm những gì?

311

Câu hỏi:
Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ gồm những gì?
Trả lời:

SHTT gồm 3 đối tượng
– Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả
– Quyền sở hữu công nghiệp
– Quyền đối với giống cây trồng