Các hình phạt đình chỉ hoạt động đối với pháp nhân thương mại

351

Câu hỏi:
Khi quyết định hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp?
Trả lời:

Theo điều 86 BLHS: Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:
1. Đối với hình phạt chính:
b) Hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp;