Các tình tiết là dấu hiệu định tội trong thương mại

154

Câu hỏi:

Các tình tiết đã được quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trả lời:

Theo khoản 2 điều 85: 2. Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.