Các trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?

278

Câu hỏi:
Các trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?
Trả lời:

“Theo Điều 157 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015:
1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:
a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.
2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”