Các trường hợp chấm dứt thế chấp tài sản?

334

Câu hỏi:
Các trường hợp chấm dứt thế chấp tài sản?
Trả lời:

Theo Điều 327 Bộ luật Dân sự 2015:
“Thế chấp tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:
1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt.
2. Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
3. Tài sản thế chấp đã được xử lý.
4. Theo thỏa thuận của các bên.”