Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất?

141

Câu hỏi:
Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất?
Trả lời:

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: – Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; – Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; – Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; – Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.