Cách thức nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

313

Câu hỏi:
Cách thức nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan?
Trả lời:

Người nộp đơn có thể nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả hoặc ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc nộp đơn