Cầm cố tài sản chấm dứt trong những trường hợp nào?

282

Câu hỏi:
Cầm cố tài sản chấm dứt trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Theo Điều 315 Bộ luật Dân sự 201,cầm cố tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:
“1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.
2. Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
3. Tài sản cầm cố đã được xử lý.
4. Theo thỏa thuận của các bên.”