Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội

152

Câu hỏi:

“Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội;