Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội

411

Câu hỏi:
“Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội;