Chỉ dẫn địa lý chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?

303

Câu hỏi:
Chỉ dẫn địa lý chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?
Trả lời:

Dù chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn, tuy nhiên, trong trường hợp các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó thì Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý bị chấm dứt bảo hộ.