Chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất có được bồi thường không?

167

Câu hỏi:
Chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất có được bồi thường không?
Trả lời:

Chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo quy định tại Điều 91 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường nêu trên.