Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không?

368

Câu hỏi:
Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không?
Trả lời:

Không bắt buộc. Quyền tác giả được tự động bảo hộ kể từ thời điểm tác phẩm được hình thành.