Có được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan không