Có mấy phương thức chuyển quyền sử dụng đất?

205

Câu hỏi:
Có mấy phương thức chuyển quyền sử dụng đất?
Trả lời:

Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.