Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội

471

Câu hỏi:
“Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 84 về các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với pháp nhân thương mại phạm tội: 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
đ) Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội.