Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

139

Câu hỏi:
Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?
Trả lời:

– UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức

– UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử đụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.