Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

441

Câu hỏi:
Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?
Trả lời:

Điều 24 khoản 1 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.”
Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là Tòa án.