Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

333

Câu hỏi:
Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?
Trả lời:

Điều 23 khoản 1 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi là Tòa án.