Có thể có nhiều người cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ không?

326

Câu hỏi:
Có thể có nhiều người cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ không?
Trả lời:

Có thể có nhiều người cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ. Tuy nhiên cần lưu ý những vấn đề sau: – Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. – Khi một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại phải thực hiện phần nghĩa vụ của họ đối với mình.