Có thể thay đổi người giám hộ không?

371

Câu hỏi:
Có thể thay đổi người giám hộ không?
Trả lời:

Điều 60 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có thể thay đổi người giám hộ trong những trường hợp sau đây:
– Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ luật này;
– Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;
– Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;
– Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.