Có thể thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất không?

355

Câu hỏi:
Có thể thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất không?
Trả lời:

Điều 325 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”
Như vậy, có thể thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất.