Có thể thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất không?

363

Câu hỏi:
Có thể thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất không?
Trả lời:

Điều 326 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“1. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”
Như vậy, có thể thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất.