Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng

489

Câu hỏi:
“Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;