Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải tuân thủ nguyên tắc nào?

169

Câu hỏi:
Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải tuân thủ nguyên tắc nào?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 và Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.