Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong những trường hợp nào?

376

Câu hỏi:
Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:
a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
b) Người được đại diện là cá nhân chết;
c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.
Căn cứ Điều 140 khoản 4 Bộ luật Dân sự 2015.