Đăng ký sáng chế hết bao lâu?

109

Câu hỏi:

Đăng ký sáng chế hết bao lâu?

Trả lời:

Thời gian kể từ ngày nộp đơn đến khi có câu trả lời đồng ý cấp bằng bảo hộ sáng chế là 31 tháng theo quy định của pháp luật