Đất đang chờ cấp giấy chứng nhận có được bồi thường khi thu hồi

155

Câu hỏi:
Hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất đang chờ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất không?
Trả lời:

Trường hợp này thuộc trường hợp có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp nên đây là trường hợp được bồi tường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.