Đất nhà nước giao bị lấn chiếm thì giải quyết như nào?

196

Câu hỏi:
Trường hợp đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm thì giải quyết như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại điểm đ và điểm e Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm thì sẽ bị Nhà nước thu hồi đất.