Đất nông nghiêp tự khai hoang thì có được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất?

183

Câu hỏi:
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang thì có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.