Đất nuôi trồng thủy sản chưa đến thời kỳ thu hoạch bị thu hồi thì bồi thường như nào?

153

Câu hỏi:
Nhà nước thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình cá nhân tại thời điểm chưa đến kỳ thu hoạch thì bồi thường như thế nào?
Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013, trong trường hợp này, hộ gia đình cá nhân được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Ngoài ra, Khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;