Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thuộc loại đất sử dụng ổn định lâu dài không?

262

Câu hỏi:
Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thuộc loại đất sử dụng ổn định lâu dài không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai năm 2013, đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc loại đất sử dụng ổn định lâu dài.