Đất rừng phòng hộ,… có được bồi thường khi nhà nước thu hồi vì an ninh quốc phòng,…

168

Câu hỏi:
Người được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có được bồi thường về đất không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai năm 2013, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, trường hợp này khi bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.