Đặt tên con bằng tiếng nước ngoài có được không?

363

Câu hỏi:
Đặt tên con bằng tiếng nước ngoài có được không?
Trả lời:

Điều 26 khoản 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ”.
Bên cạnh đó, Điều 19 khoản 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam. Theo đó, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
Như vậy, đối chiếu với các quy định nói trên thì bố mẹ là công dân Việt Nam nên phải đặt tên con bằng tiếng Việt, không thể bằng tiếng nước ngoài.