Để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì cần phải có điều kiện gì?

221

Câu hỏi:
Để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì cần phải có điều kiện gì? Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thì phải có đủ các điều kiện nào?
Trả lời:

Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013;
b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.