Điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

376

Câu hỏi:
Điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp
Trả lời:

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng đồng thời ba tiêu chí sau đây:
– Tính mới;
– Tính sáng tạo; và
– Khả năng áp dụng công nghiệp