Điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

117

Câu hỏi:

Điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

Trả lời:

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng đồng thời ba tiêu chí sau đây:
– Tính mới;
– Tính sáng tạo; và
– Khả năng áp dụng công nghiệp