Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ