Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

128

Câu hỏi:

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Trả lời:

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính nguyên gốc;

2. Có tính mới thương mại.