Đối với tài sản, ngoài quyền sở hữu còn có quyền khác không?

266

Câu hỏi:
Đối với tài sản, ngoài quyền sở hữu còn có quyền khác không?
Trả lời:

Theo Điều 159 Bộ luật Dân sự 2015:
“1. Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác.
2. Quyền khác đối với tài sản bao gồm:
a) Quyền đối với bất động sản liền kề;
b) Quyền hưởng dụng;
c) Quyền bề mặt.”